Plan ve Bütçe Komisyonu Kararları Bir Önceki menüye Geri Dön
 

T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 13.10.2015

Rapor No : 2015/12

Konu : Belediyemize ait 548 Ada, 1 No’lu Parselde ağaçlandırma izni

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediyemize ait Güneybağ Mahallesi, Gömülce Mevkisinde, N29d05b2 Pafta, 548 Ada, 1 No’lu Parsel üzerine Experta Tours And Events firması yetkilisi İlyas BAYRAK’ın sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz ağaçlandırma izin talepleri bulunmaktadır.

Ağaçlandırma için izin talebinde bulunulan belediyemize ait parsel, orman sınırında yer almakta olup hâlihazırda herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır. Ayrıca parselin bulunduğu bölge halkımız tarafından piknik ve gezi amaçlı olarak sıkça kullanılmaktadır. Bu bölgenin ağaçlandırılması belediyemiz ve kamunun yararınadır.

Bu nedenle bahsi geçen parselde belediyenin kontrolü ve denetiminde söz konusu firmaya ücretsiz ağaçlandırma izni ve bu hususta Belediye Başkanı İsmail ÖZCAN’a sözleşme yapma yetkisi verilmesi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. Meclise arz olunur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 12.09.2015

Rapor No : 2015/11

Konu : Mahalle Bağlantı Yollarının ve Caddelerin Büyükşehir Belediyesine Devri

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Güneysınır Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve belediyemiz sorumluluğundaki ekli haritada işaretli Mahalle bağlantı yollarımızdan ve caddelerimizden olan

Kayaağzı – Karagüney Mahalle Bağlantı yolu (yaklaşık 5 km.), Habiller – Ömeroğlu Mahalle Bağlantı yolu (yaklaşık 6 km.), Kızılöz – Ağaçoba Mahalle Bağlantı yolu (yaklaşık 7,5 km.), Karasınır Mahallesi, Karasınır Caddesi (yaklaşık 3,5 km.), Güneybağ Mahallesi, Durayda Caddesi (yaklaşık 1,5 km.)

Mahalle bağlantı yollarının ve caddelerimizin bakım ve onarımı, ilçe belediyemizin imkan ve ekipmanlarının kısıtlı olması nedeniyle yapılamadığından, bu yolların Büyükşehir Belediyesi yol ağına alınması, tamir, bakım, düzenleme ve asfalt işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için Büyükşehir Belediyesine müracaat edilmesi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. Meclise arz olunur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 09.10.2015

Rapor No : 2015/10

Konu : Belediyemizin 2016 Mali ve 2017-2018 Yılları Tahmini Bütçeleri

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediyemizin 2016-2017-2018 yılı hazırlık Bütçe Taslağı Encümenin 22.09.2015 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 26 ve 32’inci maddesi gereğince Belediyemize ait 2016 yılı Bütçesi Toplam: 9.911.000 (Dokuzmilyon dokuzyüzonbirbin) TL, 2017 yılı Tahmini Bütçesi Toplam: 10.208.330 (Onmilyon İkiyüzsekizbin Üçyüzotuz) TL, 2018 yılı Tahmini Bütçesi Toplam: 10.514.579 (Onmilyon Beşyüzondörtbin Beşyüzyetmişdokuz) TL olarak komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 09.09.2015

Rapor No : 2015/9

Konu : Kızılöz Mahallesinde Kepçe Bulundurulması

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9 uncu maddesine istinaden Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 42.00.42 Plakalı, 1989 Model Kazıcı Yükleyicinin, Kızılöz ve çevresinde mahalle hizmetlerinde kullanılmak üzere Kızılöz Mahalle Muhtarlığımızın koruma ve gözetiminde Kızılöz Mahallemizde bulundurulmasına komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. Meclise arz olunur.


 

T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 08.09.2015

Rapor No : 2015/8

Konu : Çöp toplama, temizlik ve muhtelif işlerde işçilik hizmeti alımının 3 yıl (36 ay) süreyle ihale yoluyla yaptırılması

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Güneysınır Belediyesi Çöp Toplama ve Temizlik İşleri Hizmet Alımı ile Muhtelif İşlerde İşçilik Hizmeti Alımı İşi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunun gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesi gereğince 3 yıl (36 Ay) süreyle ihale yoluyla yaptırılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 07.09.2015

Rapor No : 2015/7

Konu : Taşıt Satın Alınması

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediye hizmetlerimizin daha sağlıklı ve etkin yürütülebilmesi için belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet damperli kamyon, 2 adet hizmet aracı ve 1 adet yol süpürme aracının satın alınması 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine göre komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Meclise arz olunur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 03.07.2015

Rapor No : 2015/6

Konu : Belediye Gelir Tarifesinde değişiklik

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediyemiz gelir tarifesinde Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Katılım Payı olarak alınan ücretin düşük kaldığı, İş Deneyim ve Bitirme Belgesi Onay ve Tasdik Ücretinin ise yüksek olduğu kanaatine varılmış olup bu ücretlerin aşağıda şekilde alınmasının daha uygun ve adaletli olacağı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Meclise arz olunur.

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT KATILIM PAYI

Dosya Onayı :250,00 TL

 

İŞ DENEYİM VE BİTİRME BELGESİ ONAY VE TASDİK ÜCRETİ

Talep edilen İş Bitirme Belgesi Bedelix : 0,001 TL


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 02.07.2015

Rapor No : 2015/5

Konu : Zabıta Fazla Çalışma Ücretleri hakkında

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 6360 sayılı yasa kapsamında İlçemizin Büyükşehir sınırlarına dahil olduktan sonra Zabıta Personelin Fazla Çalışma ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı dikkate alınarak, görevlerinin niteliği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve şartlarına bağlı olmaksızın belediyemiz zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 6583 Sayılı Bütçe Kanunu sınırları dahilinde 15.08.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 350,00-TL (Üçyüzelli-TL) aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 05.05.2015

Rapor No : 2015/4

Konu : Belediyemize ait Tarlanın 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkında

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediye Meclisimizin 05/05/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Belediyemize ait Tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Gömülce Mevki, N29-c-01-a-1 Pafta; 547 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 17.420,66 m2 yüzölçümüne sahip tarlanın 5 yıllığına kiraya verilmesi, kira işlemleri için belediye encümenine gerekli izin ve yetkinin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 05.05.2015

Rapor No : 2015/3

Konu : Belediyemize ait Un Fabrikalarının 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkında

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediye Meclisimizin 05/05/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Belediyemize ait Tapunun;

Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 9027 Parsel üzerinde bulunan Un Fabrikası,

Konya İli, Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Bağlar Mevkii, N29a25C1a Pafta, 211 Ada, 7 Parsel üzerinde bulunan Un Fabrikası olmak üzere 2 adet Un fabrikasının 5 yıllığına kiraya verilmesi hakkında yapılan inceleme neticesinde;

Yukarıda belirtilen Un Fabrikalarının 5 yıllığına kiraya verilmesi, kira işlemleri için belediye encümenine gerekli izin ve yetkinin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 05.05.2015

Rapor No : 2015/2

Konu : Belediyemize ait sanayi dükkanlarının satışı hakkında

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Belediye Meclisimizin 05/05/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Belediyemize ait Tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, Karaburun Mevki, N29.A.20C.4A Pafta; 229 Ada (Parsel: 1-4-6-7-8-9), 232 Ada (Parsel: 1-2-3-4), 233 Ada (Parsel:1-2-3), 234 Ada (Parsel:10-12-16), 235 Ada (Parsel: 2-3-10-11), 236 Ada (Parsel: 3) 237 Ada (Parsel:7)

Tapunun; Konya İli, Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Köyiçi Mevki, N29a25c1a Pafta; 655 Ada (Parsel:7) parsellerde kayıtlı dükkanların satılması hakkında yapılan inceleme neticesinde;

Yukarıda belirtilen parsellerde kayıtlı bulunan belediyemize ait 23 adet taşınmazın satılmasına, kıymet takdiri ve satış işlemleri için belediye encümenine gerekli izin ve yetkinin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Rapor Tarihi : 05.05.2015

Rapor No : 2015/1

Konu : Belediyemizin 2014 yılı Kesin Hesabı.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ : 2014 mali yılı bütçesinde alacak ve borçlar, gelir ve giderlerin ilgili hesaplara usule uygun kaydedildiği, kayıtlarda ve harcamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, verilen ödeneklerin mevcut yasalar çerçevesinde Belediye hizmetleri ve yatırımları için harcandığı görülmüştür.

 

Kayıtlarda Muhasebe Usul ve Yönetmeliklerine uyulduğu, ödemelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, gelirlerinde kanunlara dayandığı anlaşılmış olup meclise sunulmak üzere bu rapor tanzim ve imza altına edilmiştir.